Available courses

ม.5 คณิตศาสตร์ 3 (ค32101)

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค32101 ระ...

ม.5 เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 3 (ค32203)

    ชื่อวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 3 รห...

ม.6 คณิตศาสตร์ 5 (พฐ,)

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค33101 ระ...

ม.6 คณิตศาสตร์ 6 (พฐ.)

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค33102 ระ...

ม.6 เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 5 (พต)

ชื่อวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 5 รหัส...

ม.6 เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 6

ชื่อวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 6 รหั...

ม.5 ฟิสิกส์ 3

รายวิชา ฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว32211 ระดับช...

ม.1 วิทยาศาสตร์ 1 (พฐ)

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101 ระ...

ม.1 วิทยาศาสตร์ 2

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความสัมพันธ์...

ม.2 ทักษะวิทยาศาตร์ 3

คำอธิบายรายวิชา

ม.4 เคมี 2

           ศึกษาความหมายและคำนวณมวลอะต...

ม.6 ชีววิทยา 5 (ว33251)

              รายวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา ว33...

ม.6 ชีววิทยา 6 (ว33252)

ศึกษาวิเคราะห์ความหลากหลายของระบบ...

ม.2 วิทยาการคำนวณ 2

         ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปั...

ม.4 วิทยาการคำนวณ 1

ชื่อวิชา วิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว31...

ม.4 ออกแบบเทคโนโลยี 1

ชื่อวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รห...

ม.5 ภาษาไทยเพื่อการแสดง

ชื่อรายวิชา : ภาษาไทยเพื่อการแสดง ร...

ม.5 กวีนิพนธ์

    ชื่อรายวิชา   : กวีนิพนธ์     รหัสรา...

ม.1 ภาษาไทย 1

   ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยเ...

ม.5 ภาษาไทย 3

ชื่อวิชา  ภาษาไทย 3 รหัสวิชา  ท32101 ระด...

ม.5 ภาษาไทย 4

       ชื่อวิชา  ภาษาไทย 4 รหัสวิชา  ท321...

ม.6/15 ภาษากับวัฒนธรรม

    ชื่อวิชา  ภาษากับวัฒนธรรม   รหัสวิ...

ม.5 สังคมศึกษา 3

วิชา สังคมศึกษา 3รหัสวิชา  ส 32103ระดับ...

ม.1 พลศึกษา1

ชื่อวิชา พลศึกษา1 (เทเบิลเทนนิส1) รหั...

ม.1- 4 ว่ายน้ำ (เตรียมทหาร)

ชื่อวิชาว่ายน้ำ ม.1-4 รหัสวิชา พ21282, พ2228...

ม.2 พลศึกษา 3 (เซปักตะกร้อ)

รายวิชา พลศึกษา 3 (เซปักตะกร้อ) รหัสว...

ม.2 พลศึกษา 4 (กรีฑา)

ชื่อวิชา  กรีฑา 1       รหัสวิชา พ22104 ระ...

ม.2 สุขศึกษา 3

               ชื่อวิชา สุขศึกษา 3            รห...

ม.2 สุขศึกษา 4

           ชื่อวิชา สุขศึกษา 4            รหัส...

ม.3 พลศึกษา 5 (ฟุตซอล)

         รายวิชา พลศึกษา 5 (ฟุตซอล) รหัสวิ...

ม.3 พลศึกษา 6 (ฟุตบอล)

รายวิชาพลศึกษา 6 (ฟุตบอล) รหัสวิชา พ2310...

ม.3 สุขศึกษา5

ชื่อวิชา สุขศึกษา 5 รหัสวิชา พ23101 ระดั...

ม.3 สุขศึกษา6

ศึกษา วางแผน กำหนดแนวทาง การจัดการค...

ม.4 วอลเลย์บอล1

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึก...

ม.4 วอลเลย์บอล2

           ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรร...

ม.5 แบดมินตัน

          ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรม...

ม.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 3

     ศึกษา ธรรมชาติของการเจริญเติบโต...

ม.3 การงานอาชีพ (งานเกษตร)

ชื่อวิชา การงานอาชีพ 5 (งานเกษตร) รหั...

ม.1 การงานอาชีพ 1(งานช่าง)

          ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการท...

ม.1 การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น 1

รายวิชา การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น รห...

ม.1 ช่างประดิษฐ์เครื่องร่อน

        ศึกษาหลักอากาศพลศาสตร์ แรงอากา...

ม.3 การเชื่อมโลหะ 1

       ศึกษาประวัติการเชื่อมโลหะ  กระ...

ม.3 การบัญชีเบื้องต้น

ชื่อวิชาการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิช...

ม.3 แกะสลัก

ชื่อวิชา  แกะสลัก รหัสวิชา ง23205         ศ...

ม.4 การบัญชีเบื้องต้น

ชื่อวิชา การบัญชีเบื้องต้น รหัสวิช...

ม.5 การส่งเสริมการอ่าน 1

รายวิชา การส่งเสริมการอ่าน 1 รหัสวิ...

ม.5 บัญชีเบื้องต้น

ชื่อวิชา บัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา ง32...

ม.6 การบัญชีเพื่อการจัดการ

ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ รห...

ม.6 บัญชีธุรกิจขนาดเล็ก

ชื่อวิชา บัญชีธุรกิจขนาดเล็ก รหัสว...

ม.6 ภาษีธุรกิจ(SME)

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลัก...

(ภาคเรียนที่ 1) ม.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป 5

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา...

ม.1 ภาษาอังกฤษเทคนิค1 (อ21211) ชั้น ม.1/1,1/2

รหัสวิชา อ21211 รายวิชา ภาษาอังกฤษเ...

ม.3 ภาษาอังกฤษ 5-6

รายวิชา ภาษาอังกฤษ5-6 รหัสวิชา อ23101-2 ระ...

ม.4 ภาษาญี่ปุ่นฟังพูด 2

ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่นฟังพูด 2 รหัสวิ...

ม.4 ภาษาอังกฤษ 1 (อ31101)

รหัสวิชา อ31101     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1   ...

ม.4 ภาษาอังกฤษการเขียน 2

เขียนข้อความ คำแนะนำ คำบรรยาย ประกา...

ม.4 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (พ.ต.)

อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรอง ถูก...

ม.5/12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ32221)

ฟังบทสนทนาการทักทาย คำแนะนำชี้แจง ...

ม.5 ภาษาญี่ปุ่น 3

ชื่อวิชา : เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น 3รหั...

ม.5 ภาษาญี่ปุ่นอ่านเขียน 2

ชื่อวิชา :ภาษาญี่ปุ่นอ่านเขียน 2 รหั...

ม.5 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 (พ.ต.)

อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรอง ถูก...

ม.4 ศิลปะ 1-2 (นาฏศิลป์)

• ชื่อวิชา  ศิลปะ 1 -2  (นาฏศิลป์) • รหัส...